Контракти-аудит

Аудиторські послуги

Аудиторські послуги

Компанія “Контракти-Аудит” надає високоякісні аудиторські послуги підприємствам та організаціям, яким необхідний аудит фінансової звітності відповідно до вимог законодавства або  власної ініціативи. Аудит фінансової звітності підвищує надійність інформації, наданої компаніями власникам, інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам у відповідності до вимог законодавства.

Україна ґрунтуючись на Директивах ЄС запроваджує вимогу обов’язкового аудиту фінансової звітності певних підприємств. Так, Законом України «Про аудиторську діяльність» передбачено обов’язковий аудит публічних акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету; емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Поряд з цим нерідко виникає потреба проведення ініціативного аудиту компаній, які мають іноземних засновників, приймають участі в міжнародних грантових програмах чи отримують міжнародні кредити.

Наша компанія має широкий досвід проведення підтвердження фінансової звітності (аудиту) складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності як в межах обов’язкового, так і ініціативного аудиту.

При наданні аудиторських  послуг фірма “Контракти-Аудит” враховує всі діючі та, у деяких випадках, прогнозовані майбутні норми, правила та рекомендації в галузі аудиту, оподаткування,  бухгалтерського обліку та звітності. До числа клієнтів, яким ми надаємо аудиторські послуги входить цілий ряд провідних компаній малого та середнього бізнесу.

Метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова звітність у всіх істотних аспектах нормативним документам, що регламентують порядок підготовки та подання фінансових звітів (національним, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку).

Податковий аудит – у даний час один з найбільш затребуваних видів аудиторських послуг. Податковий аудит – це незалежна перевірка систем бухгалтерського і податкового обліку організації з:
правильності нарахування та сплати податків і зборів за певний період часу
стану розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами
відповідності систем бухгалтерського і податкового обліку вимогам чинного законодавства
Мета податкового аудиту – виявлених помилок систем бухгалтерського й податкового обліку і розробка заходів по їх усуненню.
Результатом податкового аудиту є оцінка податкових ризиків підприємства та їх мінімізація.
Due Diligence – це швидкий фінансовий аналіз, який надає висновок щодо поточного фінансового стану підприємства, що досліджується, та його здатності генерувати прибуток у найближчому майбутньому. В процесі due diligence аналізується структура активів та пасивів підприємства, його доходи та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість, банківські займи, система фінансового контролю та планування, повнота управлінської інформації та якість звітності. Як правило, due diligence також виявляє незвичайні та невластиві бізнесу операції.

Консультаційні послуги

Ми надаємо послуги в сфері консультаційного обслуговування клієнтів з питань бухгалтерського обліку, права та оподаткування. У тому числі,
• консультації з вибору оптимальної системи оподаткування Вашого бізнесу та податкового обліку.
• консультації з організації та дотримання методології бухгалтерського обліку;
• консолідації фінансової звітності;
• трансформації звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
• організаційне забезпечення управління – розробка внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
Консультаційні послуги охоплюють поточну (минулу, перспективну) діяльність Замовника.
В нас розроблено декілька пакетів обслуговування клієнтів.
Надання консультаційних послуг здійснюється у зручній для клієнта формі:
У письмовій формі
В усній формі:
• по телефону;
• в офісі аудиторської компанії;
• виїзд аудитора в офіс клієнта.