Контракти-аудит

КА надає високоякісні аудиторські послуги підприємствам та організаціям, яким необхідний аудит фінансової звітності відповідно до вимог законодавства або  власної ініціативи. Аудит фінансової звітності підвищує надійність інформації, наданої компаніями власникам, інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам у відповідності до вимог законодавства.

При наданні аудиторських  послуг КА враховує всі діючі та, у деяких випадках, прогнозовані майбутні норми, правила та рекомендації в галузі аудиту, оподаткування,  бухгалтерського обліку та звітності. До числа клієнтів, яким ми надаємо аудиторські послуги входить цілий ряд провідних компаній малого та середнього бізнесу.

Метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова звітність у всіх істотних аспектах нормативним документам, що регламентують порядок підготовки та подання фінансових звітів (національним, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку).

Податковий аудит – у даний час один з найбільш затребуваних видів аудиторських послуг. Податковий аудит – це незалежна перевірка систем бухгалтерського і податкового обліку організації з:

правильності нарахування та сплати податків і зборів за певний період часу

стану розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами

відповідності систем бухгалтерського і податкового обліку вимогам чинного законодавства

Мета податкового аудиту – виявлених помилок систем бухгалтерського й податкового обліку і розробка заходів по їх усуненню.

Результатом податкового аудиту є оцінка податкових ризиків підприємства та їх мінімізація.

Due Diligence – це швидкий фінансовий аналіз, який надає висновок щодо поточного фінансового стану підприємства, що досліджується, та його здатності генерувати прибуток у найближчому майбутньому. В процесі due diligence аналізується структура активів та пасивів підприємства, його доходи та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість, банківські займи, система фінансового контролю та планування, повнота управлінської інформації та якість звітності. Як правило, due diligence також виявляє незвичайні та невластиві бізнесу операції.