Браковані запаси. Що робити?

браковані запасиМетодологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9). Відповідно до п. 5 П(С)БО 9:

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена

Якщо під час інвентаризації виявлено браковані запаси, то вони можуть бути або продані за зниженою ціною, або списані у зв’язку з тим, що не визнаються активом, адже не передбачається отримання від них майбутніх економічних вигід

Читати далі …