Посада керівника не відповідає установчим документам

посада керівника не відповідає

В статуті підприємства зазначено назву посади керівника “Генеральний директор”, в рішенні засновників про призначення теж зазначено: “Генеральний директор”, а в кадровому наказі та в трудовій книжці: “Директор”. Керівник підписує документи як “Генеральний директор”, так і “Директор”. Чи не є це порушенням? Якщо так, чи можна це виправити?

Відповідь

Згідно ст.1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення

Підпунктом 2.1 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за № 168/70, визначено, що первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

Вказаний перелік обов’язкових реквізитів відповідає пункту 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, згідно якого первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складається документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції (у натуральному та/або у вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

Підпунктом 2.5 пункту 2 згаданого Положення передбачено, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою

Тобто головною вимогою до зазначення реквізитів в первинних документах: зазначення цих реквізитів має бути таким, що дає змогу ідентифікувати особу

У ситуації, коли в Статуті підприємства зазначена посада керівника – “Генеральний директор”, в рішенні Зборів — “Генеральний директор”, в наказі — “Директор” та при цьому в Договорах, первинних документах зазначаються обидві назви посад, це може викликати сумніви в контрагентів, контролюючих органів, щодо повноважень особи, якою були підписані ці документи

Незалежно від часу виявлення такого факту назва посади керівника повинна наводитися відповідно до посади, зазначеної у статуті, та в наказі, при цьому вона має бути передбачена КП (класифікатор професій). Якщо в статуті є посада «Генеральний директор», то і протокол зборів засновників, і кадровий наказ про призначення директора повинні містити посаду «Генеральний директор», а не «Директор»

Проте назва посади «Генеральний директор» у разі, коли це звичайне підприємство, а не об’єднання підприємств – не відповідає класифікатору професій

Відповідно до коду 1210.1 Класифікатора професій ДК 003:2010 (надалі – КП):

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)

Тобто відповідно до КП посада «Генеральний директор» відповідає керівнику об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства)

Якщо назва посади, яка зазначена в Статуті не відповідає КП – потрібно вносити зміни до Статуту та кадрового наказу

У випадку, коли внести зміни до Статуту проблематично – потрібно внести зміни до рішення про призначення керівника та до наказу

Відповідно до пункту 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція), до трудової книжки директора підприємства вноситься відповідний запис на підставі наказу про прийняття на роботу. Такий запис працівник кадрової служби робить не пізніше тижневого строку після видання наказу

Проте дуже часто вноситься запис про призначення директора до його трудової книжки на підставі протоколу зборів засновників. Внесення номера і дати протоколу зборів засновників до трудової книжки як підстави про призначення директора порушує норми Інструкції

Після внесення змін до рішення та до наказу можна видати наказ наступного змісту:

Для приведення зазначення посади кервіника ТОВ «_____________» в усіх документах Товариства (первинні документи, кадрові документи, розпорядчі документи, договори) у відповідність до Статуту ТОВ «_____________».

НАКАЗУЮ:

1. З 14 квітня 2015 року в усіх документах Товариства зазначати посаду Керівника ТОВ «__________»: «Генеральний директор ТОВ «_________» (код КП 1210.1).
2. Внести до штатного розпису підприємства та трудової книжки директора відповідні зміни: Перейменувати 3 14 квітня 2015 року посаду «Директор ТОВ «______» на посаду «Генеральний директор ТОВ «__________» (код КП 1210.1). (начальник відділу кадрів _____________).

Підстава:
1. п.__ Статуту ТОВ  «__________» в редакції від __ __ __
2. Рішення Загальних зборів ТОВ «_________» (Протокол № __ від __ __ __)
3. Наказ № _ від ­ _ __ __

Генеральний директор ТОВ «_________»

Дмитро Кальницький
юрисконсульт АФ “Контракти-Аудит”

­

Інформація по темі

  • Vasyl Bodnar

    Генеральний директор – це посада для звичайного ТзОВ передбачена законом про господарські тиовариства.

    • Дмитро Кальницький

      Дякуємо за коментар. Так, ви праві, генеральний директор очолює колегіальний орган – дирекцію, а директор керує товариством одноособово.